معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر علیرضا رحیمی، دکترای تخصصی در گرایش فیزیولوژی ورزش و عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال ۱۳۷۱ با واحد کرج آغاز نمودند.

آدرس ایمیل: arrahimi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک