معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر حسن شوندی، دکترای تخصصی در زبان و ادبیات عرب و عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1385 با واحد کرج آغاز نمودند.

آدرس ایمیل: hasan.shavandi@kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک (فارسی)

رزومه آکادمیک (نگلیسی)