دفتر حوزه معاونت فرهنگی

اهداف حوزه :

 • تعمیق و تثبیت اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی در ذهن و فکر دانشجویان و نمود و ظهور اصول و ارزشهای اسلامی در رفتارهای فردی و اجتماعی آنان.
 • توسعه و تثبیت فرهنگ قرآن کریم و ترویج علوم حیات بخش ائمه اطهار در فعالیتهای قرآن و عترت ، با ایجاد زمینه و بستر مناسب و متناسب با تنوع افکار و سلایق.
 • ایجاد یک فضای دینی معنوی دانشگاه و فراهم شدن محیطی که در عین پویایی و پرسشگری دانشجویان ، اعتقادات و ارزشهای اسلامی در آنان غلبه داشته باشد.
 • ایجاد فضای علمی – فرهنگی در همه بخشهای در دانشگاه خصوصاً بحش دانشجویی و آموزشی.
 • تلطیف محیط دانشگاهی و ارتقاء سطح دینی و معنوی دانشجویان و استادان
 • تمسک به ثقلین به عنوhن تنها راه رستگاری
 • شکوفا کردن استعدادهای نهفته دانشجویان در مسیر معارف الهی
 • تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اسلامی شدن دانشگاهها
 • تربیت افراد متعهد و متخصص برای فعالیتهای فرهنگ اسلامی
 • گسترش خوره تحقیق و پژوهش پیرامون موضوعات کاربردی اسلامی
 • نهادینه کردن امور فرهنگی در دانشگاه و حذف کارهای موازی و ایجاد تفاهم و همکاری صمیمانه و شور و علاقه بیشتر بین مجریان فرهنگی دانشگاه
 • تغییر و اصلاح وضع اخلاقی و پوشش دانشجویان و کارمندان
 • آموزش الگوها و رفتارهای دینی به کارمندان و دانشجویان
 • فرهنگ سازی نماز
 • فرهنگ سازی پایبندی به معیارهای اسلامی وانسانی
 • تاثیر ثبت فرهنگ دینی و اخلاقی دانشگاه بر محیط خارج از دانشگاه

رکن اصلی موفقیت فعالتهای فرهنگی در دانشگاه برقراری ارتباط مستحکم با دانشجویان و جلب اعتماد آنهاست. به این منظور اطلاع رسانی به روز و مناسب در خصوص برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای دانشجویان در اجرای امور فرهنگی مور تاکید این معاونت می باشد.

اساس کار دانشگاه بر علم و آموزش است و کار فرهنگی نیز چیزی جدا از آموزش نیست ، بلکه تقویت آموزش و شکل و جهت دادن به آموزش است. بنابراین معاونت فرهنگی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش سعی در برگزاری جلسات و هم اندیشی با استادان در جهت فرهنگ سازی صحیح و اتخاذ تصمیم های مشترک جهت القاء فرهنگ اسلامی در بین دانشجویان ، همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان فعال و کوشا از طرق مختلف همچون برگزاری اردوهای مختلف ، معرفی و مصاحبه با آنان در نشریه فرهنگی بعنوان " دانشجوی موفق " و .... دارد.

حوزه معاونت فرهنگی شامل: اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی، کانون قرآن وعترت، اداره فوق برنامه و دفاتر فرهنگ اسلامی مستقر در دانشکده های تابعه واحد، در راستای رسیدن به اهداف فوق الذکر به انجام فعالیتهای خود می پردازد

چارت سازمانی :

 • معاون دانشجویی و فرهنگی
 • امور فرهنگی و فوق برنامه
 • دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ها
 • کانون قرآن و عترت
 • اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

امور فرهنگی و فوق برنامه

 • اداره فوق برنامه فرهنگی
 • آفرینش های هنری
 • اردوها

کانون قرآن و عترت

 • برادران
 • خواهران
 • ستاد اقامه نماز

اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

 • اداره پژوهشهای فرهنگی
 •  نشریات دانشجویی