کرسی های نظریه پردازی و اتاق فکر

تعیین ساختار فعالیتهای فرهنگی و بستر سازمانی مناسب برای انجام این امور ، به بیان دیگر تعیین زیر بنای پژوهشی و فکری برای امور فرهنگی از طریق انجام مطالعات و پژوهشهای گسترده و دقیق در این بخش انجام می شود. همچنین تهیه نشریه فرهنگی " ققنوس " برعهده این بخش است.

که شامل فعالیتهای زیر می باشد:

بررسی مقالات رسیده با موضوعات مختلف علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی و ....

برقرار ارتباط صمیمی و دوجانبه از طرفی با دانشجویان جهت دریافت و بسته بندی مسائل ، مشکلات ، سوالات ، پیشنهادات و انتقادات آنان و از طرفی با مسئولین قسمتهای مختلف دانشگاه جهت انعکاس این مسائل و دریافت پاسخ و درج در نشریه

تهیه مطالب مفید و جذاب و جدید از طریق اینترنت جهت درج در نشریه

انجام مصاحبه با دانشجویان موفق جهت درج در نشریه و معرفی برترین های دانشگاه در جهت تشویق آنان

درج مسابقه فرهنگی در نشریه در راستای اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش

و ...........